> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


چهلمين جلسه كميسيون درب هاي اتـوماتيـك و كنتـرل تردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـست و سـي و يكميـن جلسـه هيـات مديـره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مـورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تشكيـل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


سي و نهمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ تشكيل گرديد.

»

جلسـه هيـأت مديـره


دويست و سـي و ميـن جلسـه هيـات مديـره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مـورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ تشكيـل گـرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


هشتاد و هفتمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ با دستور جلسه، تكميل قرارداد مشاوره تشكيل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


سي و هشتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی