> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون توليد


دومـيـن جـلسـه كمـيسـيون تـوليـد اتـحـاديـه سـراسـري در روز سـه شـنبـه مــورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تشـكيـل گـرديـد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـست و چهـل و ششميـن جلسـه هيات مديره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

»

كميسيون زنان كار آفرين حفاظت الكترونيك


اولين جلسه كميسيون زنان كار آفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و ششمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

»

كميسيون آموزش


پنجـاه و هشتميـن جلسـه كميسيون آمـوزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تشكيل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


پنجـاه و دوميـن جلسـه كميسيون درب هاي اتـوماتيـك و كنتـرل تـردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی