> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

دعوتنامه


دعوت به حضور در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني

»

كانديداها


اسامي كانديداهاي انتخاباتي هيأت مديره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني به ترتيب حروف الفبا

»

آگهي


آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی