> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۶/۱۳

دويـسـت و نـود و هـفـتـمـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۷/۰۱ تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۲

كارگاه آموزشي قانون كار در روز سه شنبه مورخ 1398/06/26 در محل خانه تشكل هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۱

هشتاد و چهارمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۱

هـــفـــتـــم مـــهـــرمـــاه روز آتـــش نـــشـــانـــي و ايـــمـــنـــي گـــرامـــي بـــاد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۷

دويـسـت و نـود و هـشـتـمـيـن جـلسـه هـيـأت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ تـشـكـيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۸

هشتاد و پنجمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۷

دومين نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري پيرامون گسترش همكاري هاي مشترك و خدمات قابل ارائه اتحاديه و همچنين نيازسنجي اعضاء در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۱۵

نشست صميمانه با برخي از مديران شركت هاي عضو اتحاديه سراسري پيرامون گسترش همكاري هاي مشترك و خدمات قابل ارائه اتحاديه و همچنين نيازسنجي اعضاء در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی