> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


پنجـاه و هشتميـن جلسـه كميسيون آمـوزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۷

يكصد و ششمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۷

دومـيـن جـلسـه كمـيسـيون تـوليـد اتـحـاديـه سـراسـري در روز سـه شـنبـه مــورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تشـكيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۸

پنجـاه و دوميـن جلسـه كميسيون درب هاي اتـوماتيـك و كنتـرل تـردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۷

اولين جلسه كميسيون زنان كار آفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۸

دويـست و چهـل و ششميـن جلسـه هيات مديره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی