> 🔸معافيت مالياتي سود تسعير ارز صادركنندگان در صورت رفع تعهد ارزي

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
کد خبر : 2928
تاریخ انتشار : 1399/06/10

🔸معافيت مالياتي سود تسعير ارز صادركنندگان در صورت رفع تعهد ارزي

اخبار واصله از عملكرد متفاوت برخي از مميزين مالياتي در محاسبه ماليات سود تسعير نرخ ارز حاصل از صادرات سبب شد تا موضوع در آخرين كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي شود و مقرر گرديد سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه اي به ادارات مالياتي سراسر كشور ابلاغ نمايد "صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي خود را انجام داده اند، مي‌توانند بدون قيد و شرط از معافيت سود تفاوت نرخ ارز ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات استفاده نمايند".

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی