> تاريخچه تأسيس و معرفي اتحاديه

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

تاريخچه تأسيس و معرفي اتحاديه

هيئت موسس اتحاديه سراسري شركتهاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با اعتقاد برنياز به ساماندهي شركت هاي فعال در زمينه سيستم هاي حفاظت الكترونيكي و شبكه هاي ايمني در سطح كل كشور و سازماندهي شركت هاي مزبور در جهت نظام مند كردن بازارهاي فعاليت و نيز حمايت از حقوق آنان در اجراي قراراد هاي منعقده سازمان هاي دولتي و عمومي تصميم براي ايجاد يك تشكل منسجم و سراسري در سطح كشور نمودند.

تلاش بي وقفه هيئت مؤسس پس از سه سال درتاريخ 29/4/1389 به ثمر نشست و جمع كثيري از شركتهاي همكار با حضور رسمي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همراه با نظارت نماينده رسمي اتـاق بازرگاني ايران و تصويب اسـاسنامه اتحاديه سراسري شركتهاي فني مهندسي حفاظـت الكتـرونيك، سرانجام اولين گام را براي ايجاد تشكل فوق در راستاي نظم دهي و ساماندهي فعالين اين حوزه برداشتند و با رأي قاطع درتصويب اساسنامه و انتخاب اعضاء هيئت مديره به مدت سه سال براي حفظ و حمايت قانوني از اعضاي خود اقدام نمودند.

اتحاديه در تاريخ 19/7/1389 تحت شماره 283 در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ثبت و آگهي تاسيس در روزنامۀ رسمي كشور به شماره 19129 مورخ 10/8/1389 منتشر شده است.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی