> تاريخچه تأسيس و معرفي اتحاديه

گزارش تصویری آرشیو

نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398

تاريخچه تأسيس و معرفي اتحاديه

هيئت موسس اتحاديه سراسري شركتهاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با اعتقاد برنياز به ساماندهي شركت هاي فعال در زمينه سيستم هاي حفاظت الكترونيكي و شبكه هاي ايمني در سطح كل كشور و سازماندهي شركت هاي مزبور در جهت نظام مند كردن بازارهاي فعاليت و نيز حمايت از حقوق آنان در اجراي قراراد هاي منعقده سازمان هاي دولتي و عمومي تصميم براي ايجاد يك تشكل منسجم و سراسري در سطح كشور نمودند.

تلاش بي وقفه هيئت مؤسس پس از سه سال درتاريخ 29/4/1389 به ثمر نشست و جمع كثيري از شركتهاي همكار با حضور رسمي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همراه با نظارت نماينده رسمي اتـاق بازرگاني ايران و تصويب اسـاسنامه اتحاديه سراسري شركتهاي فني مهندسي حفاظـت الكتـرونيك، سرانجام اولين گام را براي ايجاد تشكل فوق در راستاي نظم دهي و ساماندهي فعالين اين حوزه برداشتند و با رأي قاطع درتصويب اساسنامه و انتخاب اعضاء هيئت مديره به مدت سه سال براي حفظ و حمايت قانوني از اعضاي خود اقدام نمودند.

اتحاديه در تاريخ 19/7/1389 تحت شماره 283 در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ثبت و آگهي تاسيس در روزنامۀ رسمي كشور به شماره 19129 مورخ 10/8/1389 منتشر شده است.

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی