> اعضاء هيئت مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
اعضاء هيئت مديره اتحاديه
  


مسعود شنتيايي
رئيس هيئت مديره
-------------------------------------------------------اكبر ذاكري
نايب رئيس اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


                                                                                           محمد سهيل مظاهري
نايب رئيس دوم هيئت مديره
--------------------------------------------------------


عبدالعزيز درويشي جزي
خرانه دار
--------------------------------------------------------
محمد رضا حيدري
 عضو هيئت مديره
----------------------------------------------------------
فرهنگ رضايي سميع
 عضو هيئت مديره
---------------------------------------------------------
                
                                                                   
                                                                                          فرزاد نوري
                                                                                    عضو هيئت مديره
--------------------------------------------------------

علي مسعودي
 علي البدل اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


بهزاد قادري
علي البدل دوم هيئت مديره

-----------------------------------------------------------سعيد صفوي
بازرس اصلي
--------------------------------------------------------
حامد فخري زاده
بازرس علي البدل


مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی