> اعضاء هيئت مديره

گزارش تصویری آرشیو

مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
جلسات کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه
اعضاء هيئت مديره اتحاديه
  


مسعود شنتيايي
رئيس هيئت مديره
-------------------------------------------------------اكبر ذاكري
نايب رئيس اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


                                                                                           محمد سهيل مظاهري
نايب رئيس دوم هيئت مديره
--------------------------------------------------------


عبدالعزيز درويشي جزي
خرانه دار
--------------------------------------------------------
محمد رضا حيدري
 عضو هيئت مديره
----------------------------------------------------------
فرهنگ رضايي سميع
 عضو هيئت مديره
---------------------------------------------------------
                
                                                                   
                                                                                          فرزاد نوري
                                                                                    عضو هيئت مديره
--------------------------------------------------------

علي مسعودي
 علي البدل اول هيئت مديره
---------------------------------------------------------


بهزاد قادري
علي البدل دوم هيئت مديره

-----------------------------------------------------------سعيد صفوي
بازرس اصلي
--------------------------------------------------------
حامد فخري زاده
بازرس علي البدل


مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

مهدي ابراهيميان
علي البدل دوم هيئت مديره

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی