> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


دويـست و هشتـاد و هفتـميـن جـلـسـه هـيـأت مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشنبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۱/۲۵

صد و چهلمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۱/۲۵

هفتاد و هفتمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی