> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


دويست و چهـل و هفتميـن جلسـه هيـات مديـره اتحـاديـه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۰۷

پنجـاه و سوميـن جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيـك و كنتـرل تردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۰۷

سـوميـن جلسـه كميسيون زنـان كـارآفـريـن اتحاديه سـراسـري در روز چهارشنبـه مورخ 1396/08/03 تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۰۷

پنجاه و چهارمين جلسـه كميسيون درب هاي اتوماتيـك و كنتـرل تـردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۱۶

دويست و چهـل و هشتميـن جلسـه هيئت مديره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبـه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۱۶

شصتميـن جلسـه كميسيون آمـوزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مـورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۱۶

پنجمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ با دستور جلسه انتخاب هيات رييسه كميسيون تشكيل گرديد.; در اين جلسه سركار خانم مهندس توكل بعنوان رييس كميسيون و سركار خانم مهندس صدري بعنوان نايب ري...

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

بيست و هشتمين جلسـه كميسيون مهندسي حريق اتحاديه سـراسـري در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

دويست و چهل و نهمين جلسه هيات مديره اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

شصت و يكمين جلسـه كميسيون آموزش اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

صد و هفتمين جلسه كميسيون مشاوره, طراحي و نظارت اتحاديه سـراسـري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ تشكيل گرديد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴

سـومـيـن جـلـسـه كـمـيـسـيـون تـولـيـد اتـحـاديـه سـراسـري در روز سـه شـنـبـه مـورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در دفتـر اتـحـاديـه تـشـكيـل گـرديـد.

منبع : اصلی
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی