اساسنامه

 اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

 

مقدمه:

به منظور رفع نیازهای جامعه و ساماندهی تولید و خدمات و صادرات محصولات مرتبط با موضوع اتحادیه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سـرمایـه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیـات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعـه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشـروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه  شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های فنـاوری اطلاعات(IT)  به استناد بند )ک( ماده) 5(  قانون اتاق بازرگانی،   و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد:

 

 فصل اول کلیات ماده1– هویت:

هویت: اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی که در این اساسنامـه اختصـارآً “اتحادیـه” نامیده می شود، در اجرای بند )ک( ماده) 5( قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران )مصوب 55/51/5631 و اصلاحیه 55/91/5636( و با موافقت و نظارت اتاق ایران و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت  می نماید.

 ماده 2– تابعیت:

 تابعیت اتحادیه ایرانی است.

 ماده3 اقامتگاه:

 اقامتگاه قانونی اتحادیه در تهران می باشد.

تبصره- در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن ایران خواهد رسید.

 ماده4– حوزه فعالیت:

 حوزه فعالیت اتحادیه در سرتاسر ایران است .

اتحادیه می تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأئید اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستان ها  عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

تبصره- شـرایط تشکیل شعب و نمایندگی میبایست مطابق با آئین نامه های اجرایی ذیربـط اتاق بازرگانی و صنایع و معـادن ایران  می باشد.

ماده5 مدت:

 مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است.

 فصل دوم – اهداف

 ماده6– هدف های اتحادیه عبارتند از:

 3-5- تلاش برای ساماندهی تولید، واردات، عرضه، خدمات، مشاورت و صادرات و بهبود کیفیت محصولات و خدمات دهی اعضاء

3-1- بازاریابی مستمـر با کسب اطلاعات مربوط به عرضـه و تقاضـا، قیمت، بازارهای مصـرف و تولید برای عرضه به اعضاء و آموزش  تخصصی اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی و توسعه صادرات

3-6- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبـط با فعالیت های  قانونی، تولیدی، واردات و صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران

 3-4- ایجاد ارتباط با بانک ها و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء

3-5- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینـه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه، فعالیت های صـادراتی اعضاء و اطلاع رسـانی از طریق  ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی

 3-3- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه

 3-3- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو

3-8- انجام هر گونـه فعالیت های علمی ،تحقیقـاتی در داخل و خارج از کشـور در چهارچوب قوانین موضـوعه برای نیل به اهـداف  اتحادیه

 3-1- تلاش برای توسعه صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

 3-59- کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

 3-55- حمایت از منافع مشروع و مشترک اعضاء

 3-51- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء

 3-56- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کالا یا خدمات را فراهم می کند

 3-54- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران

3-55- تلاش برای افزایش دستـرسی به بازارهای داخلی و جهـانی کالاها و یا خدمات صـادراتی کشـور و ایجاد فرصت های مناسب  برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها

3-53- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صـادرات کالا و خدمـات موضـوع فعالیت اتحادیه و کنتـرل آن از طریق تأسیس شرکت های بازرسی

 3-53- کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران

3-58- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز

3-51- اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزراتخانه ها و سازمان های اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود

3-19- تهیه گزارشات هر 3ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران

3-15- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهـادها و  سازمان ها و وزارت خانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع

3-11- برگـزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقـات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همـایش های تخصصی  و میزگـردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت  اتحادیه

 3-16- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه

3-14- کوشش برای جذب سـرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیـروی انسـانی ماهـر خارجی برای رشـد و ارتقاء زمینه های  موضوع فعالیت اتحادیه

3-15- الزام اعضاء به اجـرای صحیح مقررات تجـاری کشـور و اساسنامه و مقـررات و ضوابط اتحادیـه و همکاری مستمـر با کمیتـه  انظباتی اتاق ایران

 فصل سوم – عضویت و شرایط آن

ماده7 کلیه تولیـدکنندگان ،واردکنندگان، عرضـه کنندگان و صـادرکنندگان کالا و خدمـات با شخصیت حقوقی و با نوع فعالیت مرتبـط با موضـوع اتحادیه و داشتن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می توانند به عضـویت اصلی در  اتحادیه در آیند.

 تبصره5- اشخاص حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.

تبصره1- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور و متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند  با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه در آیند.

 ماده8– انواع عضویت عبارت است از:

 الف- اصلی: شامل افراد حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به اتحادیه می باشند.

 ب- وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت فعالیت های اصلی اتحادیه می باشند تبصره- حضور اعضاء وابسته در جلسات اتحادیه بدون حق رأی خواهد بود.

ماده9عضویت اشخاص حقوقی )عضو اصلی( منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده15 قانون تجارت با دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.

 ماده11– شرایط پذیرش عضویت حقوقی و حقیقی وابسته

الف- تابعیت ایرانی

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج- دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی، خدماتی و صادراتی در زمینه موضوع اتحادیه با تائید دو نفر از اعضاء اتحادیه و تائید هیأت مدیره                                                                                                                                               

ماده11 کلیه اعضاء اتحادیه اعم از اصلی یا وابسته موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند فصل چهارم ارکان

 ماده12– ارکان اتحادیه عبارتند از:

 • مجمع عمومی
 • هیأت مدیره
 • بازرس

 ماده13– مجمع عمومی:

 مجمع عمومی بالاترین مجمع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد

56-5- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشـار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسـه مجمع  عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد .

 ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

56-1- اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسـات مجمع عمومی یک نفـر را کتباً بعنـوان تـام الاختیار شرکت با امضاء  دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معرفی می نماید.

56-6- جلسـه مجمع عمومی )عادی و عادی فوق العاده( با شرکت اکثـریت مطلق اعضاء )نصف بعلاوه یک( رسمیت پیدا می کند و  مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین )نصف بعلاوه یک( معتبر  می باشد.

 • اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه به صورت کتبی و مخفی می باشد.
 • با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را بعهده می گیـرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظـر برای مجمع اخذ رأی بعمل خواهد آمد و سپـس هیأت مدیره انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.

 56-3- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه حاضرین مجمع را طی صورت جلسه ای به امضاء هیأت رئیسه می رساند.

 همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

 56-3- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

56-8- حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی )عادی و فوق العاده( بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

56-1- اتحادیه موظـف است رونوشتی از کلیه مصـوبات مجامع عمومی )عادی و فوق العاده( را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

ماده14– مجامع عمومی بر دو نوعند:

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

ماده15مجمع عمومی عـادی اتحادیه یک نوبت در سـال )ترجیحاً در سه ماهه اول سـال هجـری شمسی( طبـق ماده54 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

 ماده53- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح ذیل است:

 53-5- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آن ها

 53-1- تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبالغ ورودیه و حق عضویت سالانه آن ها

 53-6- استماع گزارش بازرس

 • تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیأت مدیره
 • تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری

53-3- انتخاب عضـو اصلی و علی البدل اعضاء هیأت مدیره و بـازرس که مدت مأموریت آن ها خاتمه یافته یا مستعفی شده اند و یا  فـوت نموده اند.

 53-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ماده17 هیأت مدیره موظف است حداقل 19 روز  قبـل از اتمـام دوره جاری اعضاء هیأت مدیره اقدام به برگـزاری مجمع عمومی عادی وفق مـاده56 بنماید. در هر صـورت تا زمـان تشکیـل هیـأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبـلی دارای مسئـولیت خواهد بود و در صـورت عدم دعوت به مجمع توسط هیأت مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع  عمومی اقدام نماید.

ماده18مجمع عمومی بطـور فوق العاده در مواقع ضـروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء  اتحادیه با رعایت ماده56 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده19 مجمع عمومی فوق العاده با حضـور حداقـل دو سـوم اعضاء اتحادیه و یا نمایندگان قانـونی آن رسمیـت پیـدا می کند و  تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده21با تشخیـص ضـرورت تشکیـل مجمع عمومی عادی به صـورت فوق العاده توسـط بـازرس مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 55 روز از تاریخ وصـول درخواست بازرس، از اعضاء اتحادیه وفق ماده56 برای تشکیل مجمع  عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده56 اقدام نماید.

ماده21 بـا درخـواست کتبی حداقـل نصف بعلاوه یک اعضاء اتحادیه مبنی بر تشکیـل مجمع عادی بطـور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیأت مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت 19 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده56 دعوت نماید، در صورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعـوت مجمع عمومی فوق العاده را از بـازرس بخواهند و بـازرس مکلف است حداکثـر ظرف مدت 55 روز طبـق ماده56 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بـازرس نیز امتنـاع نماید ،درخـواست کنندگان مستقیمـاً نسبـت به دعوت از اعضاء بـرای تشکیـل مجمع عادی بطـور فـوق العـاده و یـا مجمع فـوق العـاده ،هیأت مدیره اتحادیه باید حداکثـر ظرف مدت 19 روز جلسه بعدی با رعایت ماده56 از نظر درج آگهی در روزنامـه و دعوت از اعضاء  اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

 ماده22– وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

 الف- تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه

 • عزل انفرادی یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرسان ج- انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه ماده23– هیأت مدیره:

14-5- اتحادیه بوسیله هیأت مدیره، هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفـر عضـو اصلی و 1 نفـر عضـو علی البـدل از اعضاء صاحب کارت بازرگانی )یا کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن( که بوسیله مجمع عمومی عـادی و یا عادی به صـورت فوق العاده از بین  اعضاء و یا نمایندگان آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

14-1- بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها همچنان بعهده اعضاء هیأت مدیره  قبلی خواهد بود.

 14-6- انتخاب هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلا مانع است.

 ماده24– شرایط عضویت در هیأت مدیره:

 الف- دارا بودن تابعیت ایرانی ب- داشتن حسن شهرت

 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • ارائه معرفی نامه کتبی )برای اشخاص حقوقی از بین اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل(

ماده25داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است از 55 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخـواست کتبی خود را همراه با  مدارک مورد نیاز به اتاق ایران و اتحادیه تسلیم نماید.

تبصره- بـررسی واجد شـرایط بودن داوطلبان و رعایت مهلت تسلیـم تقاضای عضویت در هیأت مدیره قبل از تشکیـل اولین مجمع  عمومی عادی توسط هیأت موسس و پس از آن طبق شرایط ماده13 بوسیله هیأت مدیره های منتخب صورت می گیرد.

هیأت مدیره موظف است واجد شـرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت 5 روز از دریافت درخـواست به اطلاع برسـاند و در صـورت تسلیـم اعتـراض توسـط فـرد یاد شـده تا مدت یک هفتـه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایـران، بـررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجـرا است.

ماده26 در صـورت استعفـاء از عضـویت، اخـراج و یا انحلال شرکت عضـوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده28 چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضـو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه به هر دلیلی از عضـویت در شـرکت متبـوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونـه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و  سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز برابر مقررات انتخابات بعمل خواهدآمد.

ماده27 زایـل شدن موردی از بندهای ماده15 برای هر یک از اعضاء هیأت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معـزول شدن آن  عضو خواهد شد.

 ماده28در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف بعلاوه یک اعضاء هیأت مدیره انتخابات هیأت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده29 هیأت مدیره در اولیـن جلسه ای که حداکثـر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آن ها تشکیل می شود و از بین خود یک نفـر را بعنـوان رئیس اتحادیه، دو نفـر را بعنوان نواب رئیس، یک نفـر بعنوان خزانه دار و یک نفـر را بعنوان منشی اتحادیه  انتخاب خواهد نمود.

ماده31 مدت تصدی هر یک از سمت های اعضاء هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان  هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده31 هیأت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضـروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه  خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده32در صورت استعفـاء،  فوت و یا عـزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدل که در انتخابات رأی بیشتـری داشته است، برای باقیمـانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد  شد و در صورتی که اعضاء علی البدل دارای آراء مسـاوی باشند  انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.

 تبصره5- غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

 تبصره1- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضاء هیأت مدیره می باشد.

 ماده33 جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء دارای حق رأی رسمیت پیدا می کند.

ماده34اداره جلسـات هیأت مدیره با رئیس اتحادیه و در صـورت غیبت او با نواب رئیس است. در صـورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سـایر اعضاء هیأت مدیره یک نفـر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را در ارتبـاط با اداره جلسه  انجام دهد.

ماده35مصـوبات هیأت مدیره با رأی اکثـریت نصف باضافه یک حاضرین در جلسه )غیر از مفاد تبصره1 ماده 64( معتبر خواهد  بود.

ماده36 صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضاء حاضرین می رسد.

 ماده37 شرکت اعضاء علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهد داشت.

 ماده38 هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.

 تبصره5- هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس اتحادیه تفویض نماید.

 تبصره1- در صورتیکه دبیر عضو هیأت مدیره باشد، دوره دبیری او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

 تبصره6- در صورتیکه دبیر عضو هیأت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد.

ماده39برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیـه آمار و اطلاعات مورد نیـاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامـه ها و بخشنامـه های مرتبـط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آن ها، انجام تشـریفات اداری مربوط به انتشـار آگهی ها و ارسـال دعوتنامه، اخذ درخـواست متقاضیـان عضویت در هیأت مدیره بازرس اتحادیه، اخـذ معـرفی نامـه های نمایندگان شرکت های عضـو بـرای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیـه اتحادیه و تعمیر و سـرویس به موقع آن، تهیـه گزارشـات اداری در مـورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفاً به اداره امـور اتحادیه  ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیأت مدیره تأسیس می گردد.

 ماده41– وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیـه اختیـارات قانونی جهت اداره امـور اتحادیه برخوردار است، وظایـف و اختیـارات  هیأت مدیره بشرح ذیل می باشد:

41-5- افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه در بانک های مجاز و واریـز کلیـه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در  صورت لزوم تحصیل وام.

41-1- انجام عملیـات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیـارات و ارائـه گزارش سـالانه عملیـات و اقدامـات مالی خود به مجمع  عمومی

41-6- عقد هر گونـه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فـروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حسـاب  اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت.

 41-4- اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن یا خزانه دار است.

 41-5- دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن.

41-3- استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها، ترفیع و تنبیه و تعیین  سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور

41-3- اقامه استرداد هر گونـه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظـر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشـور، مصالحه، تعیین وکیل، سـازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری41-8- اقدام به هر نوع امر از اموریـکه در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهـوری اسلامیایران به اتحادیه واگذار می گردد.

41-1- انجام امـوری که طبـق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصـد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنـامه منع  نشده باشد.

41-59- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصـادی، بازرگانی و فنـی با رعایت شـرایط مندرج در آئین نامه های  مربوطه

41-55- تهیـه، تدوین و تصـویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امـور اتحادیه در چارچوب اساسنـامه و اختیارات  تفویضی

 41-51- راهنمایی اعضاء در امور اجرایی، مدیـریتی، مال و مالیـاتی، بیمـه، مسائل قراردادی و حقوقی در صـورت رجوع به اتحادیه

 41-56- تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه

41-54- تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضاء سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای  سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی

41-55- هیأت مدیره می تواند عضـو متخطی از اهـداف و مقـررات اساسنـامه اتحادیه را از عضویت در اتحادیه اخراج نمـاید و علت  اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایـع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است.

 41-53- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء

 41-53- تهیه گزارش های 6ماهه سالانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران ماده41– خزانه دار:

خزانـه دار مسئـول اداره امور مالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتـر و اسنـاد و صورتجلسـات مالی اتحادیه را تنظیم، وصـولی ها و پرداخت ها را کنتـرل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبـط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر  و اسناد مالی اتحادیه، با اطلاع رئیس هیأت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده42 کلیـه اسنـاد و مدارک مالی و تعهـدآور با امضاء مشتـرک رئیس اتحادیه یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهـر اتحادیه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبـات اداری و معمـولی با امضـاء رئیس اتحادیه یا نـواب رئیس و یا دبیر همراه با مهـر  معتبر خواهد بود .

 ماده43– بازرس:

 45-5- شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده15 اساسنامه است.

45-1- یک نفـر بازرس اصلی و یک نفـر بازرس علی البـدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسـال انتخاب و انتخاب مجدد  آن ها بلا مانع است.

45-6- در صورت فوت، استعفـاء یا سلب شـرایط مندرج در ماده15 اساسنـامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

 ماده44– وظایف بازرس:

43-5- نظارت بر کلیه اقدامـات و عملیـات هیأت مدیره در حدود مقـررات این اساسنـامه و تطبیق آن با مفاد اساسنـامه، مصوبـات مجـامع عمومی و قوانیـن جـاری کشـور از وظایـف بازرس می باشد و در صـورت مشـاهده تخلـف از طـریق دبیرخانه مـراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

43-1- بازرس، ترازنامه تهیـه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و  اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرارداده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

 43-6- بازرس حداقل59روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

 43-4- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

 43-5- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.

 ماده45– کمیته ها و مشاوران:

اتحادیه به منظور یپشبـرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکت های عضو و اعضاء حقیقی اتحادیه تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طـرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آئین نامه ای  خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می گرد.

 فصل5 – منابع مالی

ماده46 اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در اتحادیه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم  قبض آن به دبیرخانه می باشند.

ماده47هر عضو علاوه بر ورودیه، موظف است سالیانـه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه واریز و قبض آن را نیز  تحویل دبیرخانه نماید.

ماده48اتحادیه می تواند از هدایـا ،عطایا ،وقـف، قبـول وصیـت کمـک ها نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالـث برخـوردار گردیده و چنانچه ضـرورت اقتضاء نماید با تصـویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری یا از  شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

 فصل 6- انحلال و تصفیه

 ماده49 اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی حاکم قضایی منحل می شود.ماده51 چنانچه انحلال اتحادیه از سـوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیأت تصفیه ای را متشکل از سـه نفر نمایندگان

اعضاء حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضاء هیأت مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلا مانع است. چنانچه  انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده51 پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سـابق اتحادیه مکلف می باشند تمـامی اوراق، اسنـاد ، دفاتـر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده52 هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیـت بـدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تصفیه کلیـه امـوال منقول و  غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

ماده55 وظایـف و تکالیـف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطـه با امـوال موجود، مطالبات و دیوان اتحادیه و بطور کلی امر تصفیه  طبق مقررات لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 14/51/5643 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 فصل هفتم

 ماده53– حکمیت:

اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت )داوری( نماید. در این صـورت هیأت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت های عضو و یا اشخـاص حقیقی عضو، فـرد یا افـراد واجد شـرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آن ها را مأمور  رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده54 در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد .

 در صورت اعتراض نظر اتاق قطعی و لازم التباع خواهد بود.

ماده55 کلیـه اتحادیه های موجود موظف می باشند از زمان ابلاغ ابلاغ این اساسنامه حداکثـر به مدت یکسـال وضعیـت خود را  تطبیق دهند.

ماده56 این اساسنـامه در یک مقدمه و 3 فصـل و 53 ماده و 1 تبصره تهیـه و به تصویب هیأت موسس اتحادیه متشکل از امضاء  کنندگان ذیل رسیده است.

 

 الحاقیه اساسنامه اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

 

 • به استناد صورتجلسـه مورخ 11/55/5611 مجمع عمومی فوق العـاده و آگهی تصمیمـات شمـاره نامـه اداره ثبت 611/6/59/ص مورخ 51 /5/5616 و منتشره در مورخ 4/1/5616 روزنامـه رسمی جمهـوری اسلامی ایـران، اصلاح بند یک ماده 14 اساسنـامه:  با  افزایش تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره از 5نفر به 3نفر موافقت گردید.

 

 • به استناد صورتجلسـه مورخ 5/6/5614  مجمع عمومی فوق العـاده و آگهی تصمیمـات شمـاره نامـه اداره ثبت  59/6/6999/ص مورخ 6/4/5614و منتشره در مورخ 54/94/5614 روزنامـه رسمی جمهـوری اسلامی ایـران، اصلاح ماده 14 اساسنـامه تصویب شد .

 بند “و” دارا بودن حداقل یکسال سابقه عضویت اصلی در اتحادیه )در آخرین سال منتهی به انتخابات(