* ساماندهي توليد، واردات، صادرات، عرضه كالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه

* مشاركت گروهي در تصميم گيريها

* تلاش براي توسعه كسب و كار اعضاء اتحاديه در بازارهاي داخلي و خارجي

* حمايت از منافع ملي و اعضاء اتحاديه

* ايجاد بانك اطلاعاتي از اعضاء و موضوع هاي فعاليت انها شامل توليدات، واردات، صادرات، فروش و خدمات در حوضه فعاليت اعضا توسط شبكه هاي اطلاع رساني

* اعطاي كارت شناسائي معتبر مدت دار به اعضا و پرسنل وابسته اعضاء

* الزام اعضا به اجراي صحيح مصوبات و مقررات اتحاديه از طريق بازرسي و همكاري مستمر با كميته انظباطي اتاق ايران

* ارائه گزارشات عملكرد اتحاديه، ارزيابي و طرح مسائل و مشكلات اعضاء و ارائه راه حل هاي اجرائي با تصويب قوانين و دستور العملها و ارائه گزارش به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران .

* تلاش براي ايجاد تفاهم بين اعضاء و داوري و حل اختلاف عندللزوم از طريق حكميت و مركز داوري اتاق صنايع و معادن ايران

* حمايت از اعضاء در مناقشات قضائي به واسطه كارشناسي رسمي و داوري

* معرفي كارشناس رسمي اتحاديه به قوه قضائي جهت ارجاء پرونده هاي موضوع فعاليت اتحاديه

* دفاع و حمايت از منافع ملي و  اعضاء در مناقصات دولتي و خصوصي براي شفاف سازي بر مبناي عدالت محوري

* ارائه نظريات كارشناسي در جهت حمايت از منافع ملي و اعضاء در تنظيم تعرفه هاي گمركي مربوط به فعاليت كاري اعضاء از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

* تلاش براي ارائه نظريات كارشناسي جهت دفاع از منافع ملي و اعضاء در روند تصويب لوايح و قوانين دولتي از طريق اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران

* ارائه نظريات كارشناسي و مشاوره به نهادهاي دولتي ، نظامي و انتظامي براي پروژه هاي بزرگ و ملي

* تاليف و تنظيم استانداردهاي كالا و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و ارجاع به نهادهاي ذيربط از طريق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

* تلاش براي ارائه لوايح و قوانين به دولت جهت توسعه كسب و كار اعضاء