* ساماندهی تولید، واردات، صادرات، عرضه کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

* مشارکت گروهی در تصمیم گیریها

* تلاش برای توسعه کسب و کار اعضاء اتحادیه در بازارهای داخلی و خارجی

* حمایت از منافع ملی و اعضاء اتحادیه

* ایجاد بانک اطلاعاتی از اعضاء و موضوع های فعالیت انها شامل تولیدات، واردات، صادرات، فروش و خدمات در حوضه فعالیت اعضا توسط شبکه های اطلاع رسانی

* اعطای کارت شناسائی معتبر مدت دار به اعضا و پرسنل وابسته اعضاء

* الزام اعضا به اجرای صحیح مصوبات و مقررات اتحادیه از طریق بازرسی و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران

* ارائه گزارشات عملکرد اتحادیه، ارزیابی و طرح مسائل و مشکلات اعضاء و ارائه راه حل های اجرائی با تصویب قوانین و دستور العملها و ارائه گزارش به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران .

* تلاش برای ایجاد تفاهم بین اعضاء و داوری و حل اختلاف عندللزوم از طریق حکمیت و مرکز داوری اتاق صنایع و معادن ایران

* حمایت از اعضاء در مناقشات قضائی به واسطه کارشناسی رسمی و داوری

* معرفی کارشناس رسمی اتحادیه به قوه قضائی جهت ارجاء پرونده های موضوع فعالیت اتحادیه

* دفاع و حمایت از منافع ملی و  اعضاء در مناقصات دولتی و خصوصی برای شفاف سازی بر مبنای عدالت محوری

* ارائه نظریات کارشناسی در جهت حمایت از منافع ملی و اعضاء در تنظیم تعرفه های گمرکی مربوط به فعالیت کاری اعضاء از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

* تلاش برای ارائه نظریات کارشناسی جهت دفاع از منافع ملی و اعضاء در روند تصویب لوایح و قوانین دولتی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

* ارائه نظریات کارشناسی و مشاوره به نهادهای دولتی ، نظامی و انتظامی برای پروژه های بزرگ و ملی

* تالیف و تنظیم استانداردهای کالا و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و ارجاع به نهادهای ذیربط از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

* تلاش برای ارائه لوایح و قوانین به دولت جهت توسعه کسب و کار اعضاء