با توجه به نیاز شرکت های وارد کننده و تولید کننده به دریافت شناسه کالا و همچنین برای دسترسی و کار با سامانه جامع تجارت، جلسه آموزشی دریافت کد شناسه و رهگیری کالا با حضور نماینده وزارت صنعت و معدن در سالن بزرگ طبقه 6 اتاق بازرگانی ایران در جمع برخی از اعضای اتحادیه برگزار گردید.