جلسه مشترك با اداره كل حفاظت الكترونيك وزارت نفت در روز سه شنبه 25خردادماه1400 تشكيل گرديد. •تلاش مشترك در جهت ايجاد رسته حفاظت الكترونيك در راستاي هدف رتبه بندي و اعتبار سنجي شركت ها. در اين خصوص لازم است كميته رتبه بندي به صورت مشترك تشكيل شود. •معرفي آزمايشگاه هاي مورد اطمينان اتحاديه به اداره كل حفاظت الكترونيك نفت •برگزاري جلسه اي با حضور توليدكنندگان و مديران يا كارشناسان حفاظت الكترونيك نفت جهت تبيين نيازهاي شركت نفت و هدايت توليد به سمت نيازهايشان با در نظر گرفتن معيارهاي رقابتي قيمت و كيفيت. مقرر شد موارد مذكور در قالب تفاهم نامه همكاري به اجرا در آيند.