جلسه مشترک با بازرسی کل کشور پیرامون بیان مشکلات تشکل در خصوص قوانین عمق تولید داخل و کسب و کار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ برگزار شد.