حضور رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری در غرفه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران جهت مذاکره در خصوص تفاهم نامه همکاری با آن انجمن