جلسه مشترک با مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت پیرامون طرح مشکلات و معضلات موجود در صنعت برق و الکترونیک سیستم های حفاظتی و بهره مندی از رهنمودهای مدیرکل محترم در روز شنبه مورخ 4بهمن ماه در آن وزارتخانه برگزار گردید.