سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيات‌مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/18 به صورت مجازي برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– به اتفاق آراء، اعلام كد تعرفه‌هاي كالاهاي تحت پوشش اتحاديه به سازمان، تاييد و تصويب شد.

– برگزاري كلاس آموزشي توسط اتحاديه در مدت نمايشگاه با قبول مسئوليت اجرايي جناب آقاي زواره‌اي تاييد و تصويب شد.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان اكبر ذاكري، فرهاد زواره‌اي، سيد محمد ميرمعزي، سيد عباس هاشميان، علي مسعودي، فرهنگ رضائي سميع، سيد حامد نورحسيني