سيصد و هفتادمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

-درمورد درخواست‌هاي طرح‌هاي پژوهشي اتاق، بحث و بررسي كاملي صورت پذيرفت و مقرر شد آقاي مهندس نورحسيني نقطه نظرات خود را به صورت مكتوب ارائه نمايند.

-درخصوص جلسات هم انديشي و امكان برگزاري جلسات در خانه تشكل‌ها مقرر گرديد پس از شرايط حاد كرونا در اين مورد تصميم‌گيري و اجرا شود.

-بررسي آخرين وضعيت اولويت‌ها و تصميم‌گيري در خصوص كميته عضويت به جلسه آتي موكول شد.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان زواره اي، ميرمعزي، هاشميان، مسعودي، رضائي سميع و نورحسيني