سيصد و هفتاد و دومين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– مقرر گرديد تفاهم نامه پيشنهادي وكيل معرفي شده جهت همكاري با اعضاء به امضاء رسيده و اجرايي گردد.

– در خصوص ارسال پروپزال پژوهشي به اتاق ايران، مقرر گرديد نامه آقاي نورحسيني كه مواردي را پيشنهاد داده اند نهايي شده و به اتاق ايران ارسال گردد.

– موضوع كارگروه تبليغاتي (آقايان مسعودي و ميرمعزي) مطرح و توسط آقاي ميرمعزي پيشنهاد شد در قالب فيلمهاي كوتاهي مشاوره هاي كسب و كار (مديريت، بيمه، ماليات و …) به دنبال كنندگان صفحه اينستاگرام اتحاديه ارائه گردد. همچنين آقاي ذاكري تهيه فيلمهاي كوتاه معرفي اتحاديه و خدمات آن به اعضاء را نيز پيشنهاد دادند.

– پيرامون كميته عضويت مقرر گرديد؛ ساز و كار اجرايي آن در جلسه آينده دنبال و مصوب گردد.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان: اكبر ذاكري، سيدمحمد ميرمعزي، سيدعباس هاشميان، علي مسعودي، فرهنگ رضائي سميع، سيد حامد نورحسيني