سيصد و هفتاد و سومين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– نحوه همكاري و سطح مشاركت با برگزاركنندگان نمايشگاه بررسي شد.

– پيرامون طرح ارسالي پژوهشي به اتاق ايران نيز با توجه به پيگيري انجام شده، در حدود 100 طرح به واحد مربوطه ارسال شده است و طرح اتحاديه نيز در نوبت بررسي قرار دارد. آقاي نورحسيني نيز در اين خصوص بعنوان فرد مسئول معرفي شدند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: اكبر ذاكري، سيدمحمد ميرمعزي، سيدعباس هاشميان، علي مسعودي، فرهنگ رضائي سميع، سيد حامد نورحسيني