گزارشي از جلسه هيات مديره سيصد و پنجاه و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/01/16 در دفتر اتحاديه برگزار شد. در اين جلسه تاريخ و نحوه برگزاري مجمع و نيز مواردي از قبيل ضرورت همكاري موثر با تشكل ها، تقويت نقاط ضعف اتحاديه بر اساس نتايج اعلامي مركز رتبه بندي اتاق ايران و نيز اولويت هاي اتحاديه براي پيگيري مسائل اعضا بر اساس هم انديشي‌هاي سال گذشته مطرح و بررسي شد.