گزارشي از جلسه هيات مديره سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/01/23 به صورت مجازي و در فضاي اسكايپ برگزار شد. در اين جلسه ضمن جمع بندي برخي امور زمينه اي و اجرايي برگزاري مجمع عمومي، در خصوص شروع فرآيند كانديداتوري، ضرورت اخذ گواهي نامه هاي بين المللي جهت ورود به پروژه هاي فراملي، مشورت كارشناسي اتحاديه با كارشناسان صنعتي و دانشگاهي در خصوص روش تعيين عمق ساخت داخل و … ، مباحثي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.