سیصد و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره اتحادیه سراسری در روز شنبه مورخ 1400/02/18 در دفتر اتحادیه برگزار گردید.
-در خصوص امکان تصمیم گیری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/02/20 پیرامون بخشش حق عضویت های معوق از اتاق ایران استعلام و در صورت تائید اتاق در قالب طرح “تسهیل عضویت به مناسبت ده سالگی اتحادیه” به شرح شرایط زیر اقدام شود:
• اعضایی که عضویتشان را از قبل از 1397/06/31 تمدید نکرده اند، 50 درصد تخفیف اعمال شود و بازه زمانی طرح 3 ماه خواهد بود و شرکت ها باید تا 1400/06/31 اقدام کنند.
• شرکت هایی که حق عضویتشان را تا تاریخ 1400/02/31 تسویه کنند، تسویه با مبلغ 2.100.000 تومان خواهد بود.

-پیشنهاد هیات مدیره برای سال 1400: ورودیه 390 هزار تومان و برای حق عضویت 3 میلیون تومان است.
-تراز و صورت های مالی 1399 به امضاء هیات مدیره رسید.