سيصد و شصت و ششمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 17خردادماه1400 به صورت آنلاين برگزار گرديد. -شيوه عمل در خصوص نحوه اعمال تخفيف طرح تسهيل عضويت(كه در مجمع عمومي فوق العاده 1400/02/20) تصويب شده بود، به شرح زير است: •براي بدهي هاي معوق پيش از 97/06/31، 50 درصد تخفيف اعمال مي شود. •براي بدهي هاي معوق بعد از 97/06/31، تخفيفي اعمال نمي شود. -سياست كلي اتحاديه در مورد نمايشگاه ايپاس، برگزاري بخش تجاري و صنعتي نمايشگاه است. با توجه به مهم بودن موضع و يا واكنش هاي احتمالي مسئولان ايپاس در اين خصوص، نمايندگان هيات مديره در ادامه مباحث سال هاي گذشته، با رويكرد طرح مساله در خصوص ضرورت واگذاري برگزاري نمايشگاه به بخش خصوصي در جلسه مورخ 1400/03/19 حضور خواهند يافت و براساس موضوعات مطروح و مواضع برگزاركنندگان ايپاس، موضع اتحاديه در خصوص هر نوع همكاري يا مشاركت، در هيات مديره اتخاذ خواهد شد. از طرف اتحاديه آقايان مسعودي، ميرمعزي، هاشميان و خانم كامراني در جلسه حضور خواهند داشت. -در جلسه هفته آينده وكيل معرفي شده توسط جناب آقاي ذاكري جهت تشريح خدمات ويژه و قابل ارائه به اعضاء، حضور داشته باشند.