گزارشي از جلسه هيات مديره سيصد و شصت و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در تاريخ 1400/03/24 در محل اتحاديه برگزار شد. در اين جلسه ضمن تقدير از آقاي سيدعماد سيدصدر به دليل تهيه محتواي تصويري تبليغات اعضاء اتحاديه، مقرر شد همكاري ايشان در اين خصوص با اتحاديه ادامه يابد. همچنين وكيل مورد وثوق هيات مديره پيشنهاد همكاري در خصوص ارائه سرويس هاي حقوقي به اعضاء اتحاديه را مطرح كرد و مقرر شد طرفين جزئيات انتظارات مورد نظر را مدون و مطرح كنند.