* همكاري با مركز داوري اتاق براي رسيدگي به اختلافات في مابين كارفرمايان و پيمانكاران
 
* حضور نمايندگان تشكل و اتاق در كميسيون حل اختلافات بيمه اي، مالياتي و گمركي
 
* انعقاد قراردادهاي بيمه درمان گروهي و مسئوليت و..با شرايط ويژه ومطلوب براي مديران و پرسنل شركت هاي عضو
 
* مشاوره بيمه اي، مالياتي، حقوقي و قضايي
 
* شناسايي، دسته بندي و رتبه بندي اعضاي اتحاديه در رسته هاي موضوع فعاليت اتحاديه
 
* اعطاي پروانه عضويت اتحاديه به اعضا
 
* اعطاي گواهينامه ها و تاييديه ها به اعضا جهت استفاده از خدمات و تسهيلات دولتي، مالي، اعتباري و مشاركت در مناقصات و فعاليت هاي اقتصادي
 
* ايجاد تورهاي بازديد از نمايشگاه هاي تخصصي خارجي
 
*جمع آوري و اطلاع رساني مناقصات، اطلاعيه ها، اخبار فعاليت هاي اقتصادي، تصميمات و قوانين دولتي و گمركي به اعضاء
 
* راه اندازي و ادارهه بانك اطلاعاتي و وب سايت اختصاصي اتحاديه
 
* معرفي تخصص و فعاليت ها و پروژه هاي اعضا در وب سايت اتحاديه