هیئت موسس اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی با اعتقاد برنیاز به ساماندهی شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظت الکترونیکی و شبکه های ایمنی در سطح کل کشور و سازماندهی شرکت های مزبور در جهت نظام مند کردن بازارهای فعالیت و نیز حمایت از حقوق آنان در اجرای قراراد های منعقده سازمان های دولتی و عمومی تصمیم برای ایجاد یک تشکل منسجم و سراسری در سطح کشور نمودند.

تلاش بی وقفه هیئت مؤسس پس از سه سال درتاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ به ثمر نشست و جمع کثیری از شرکتهای همکار با حضور رسمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتـاق بازرگانی ایران و تصویب اسـاسنامه اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظـت الکتـرونیک، سرانجام اولین گام را برای ایجاد تشکل فوق در راستای نظم دهی و ساماندهی فعالین این حوزه برداشتند و با رأی قاطع درتصویب اساسنامه و انتخاب اعضاء هیئت مدیره به مدت سه سال برای حفظ و حمایت قانونی از اعضای خود اقدام نمودند.

اتحادیه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ تحت شماره ۲۸۳ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت و آگهی تاسیس در روزنامۀ رسمی کشور به شماره ۱۹۱۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ منتشر شده است.