وب سایت اتحاديه سراسري شركتهاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني با پوسته جدید ، دارای امکانات ویژه راه اندازی گردید .