* تصميم گيري هاي گروهي  و تهيه و تنظيم پيش نويس مصوبات مرتبط به رفع مشكلات و موانع مرتبط با توليد ، واردات ،صادرات و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و منافع اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به واسطه ارتباط مستمر با نهادها و سازمان هاي مرتبط و ارائه نظرات كارشناسي جهت اصلاح و تصويب قوانين دولتي
 
* فعاليت مستمر جهت جذب شركتها و اشخاص واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه به واسطه استمرار و افزايش خدمات اتحاديه به اعضاء
 
* ارتقاء اعتبار اتحاديه به واسطه ساماندهي و نظارت دقيق بر اعضاء و ايجاد روابط مناسب بين واحد هاي عضو اتحاديه
 
* همكاري مستمر با سازمان ها و نهادهاي انتظامي و امنيتي در جهت ارتقاء امنيت ملي و …
 
* همكاري با سازمان تامين اجتمائي و وزارت دارائي در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء.