* تصمیم گیری های گروهی  و تهیه و تنظیم پیش نویس مصوبات مرتبط به رفع مشکلات و موانع مرتبط با تولید ، واردات ،صادرات و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و منافع اعضاء با هماهنگی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به واسطه ارتباط مستمر با نهادها و سازمان های مرتبط و ارائه نظرات کارشناسی جهت اصلاح و تصویب قوانین دولتی
 
* فعالیت مستمر جهت جذب شرکتها و اشخاص واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه به واسطه استمرار و افزایش خدمات اتحادیه به اعضاء
 
* ارتقاء اعتبار اتحادیه به واسطه ساماندهی و نظارت دقیق بر اعضاء و ایجاد روابط مناسب بین واحد های عضو اتحادیه
 
* همکاری مستمر با سازمان ها و نهادهای انتظامی و امنیتی در جهت ارتقاء امنیت ملی و …
 
* همکاری با سازمان تامین اجتمائی و وزارت دارائی در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء.