سفارش آنلاین

دانلود فایل های مربوط به عضویت

جهت اطلاع از شرایط عضویت ، فایل های زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل فرم ها به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایید :

مدارک مورد نیاز جهت عضویت اعضاء اصلی

 • تکمیل فرم تقاضای عضویت
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • دو قطعه عکس رنگی 4×3از مدیرعامل
 • تصویر روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییراتشرکت
 • تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت حقوقی اتاق بازرگانی
 • پرداخت ورودیه به مبلغ صد میلیون  ریال (000/000/100ریال) و حق عضویت سالیانـه به مبلغ صد میلیون ریال (000/000/100ریال) واریزی به شماره حساب 2048100105993081 بانک پاسارگاد شعبه شیراز شمالی به نام اتحادیه شرکتهایفنیمهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

مدارک مورد نیاز جهت عضویت اعضاء وابسته

 • تکمیل فرم تقاضای عضویت
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • دو قطعه عکس رنگی 4×3از مدیرعامل
 • دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی وخدماتی و صادراتی در زمینه موضوع اتحادیه و دریافت دو نامه تائیدیه از دو عضو اتحادیه با گواهینامه معتبر
 • پرداخت ورودیه به مبلغ صد میلیون ریال (000/000/100ریال) و حق عضویت سالیانـه به مبلغ صد میلیون ریال (000/000/100ریال) واریزی به شماره حساب 2048100105993081 بانک پاسارگاد شعبه شیراز شمالی به نام اتحادیه شرکتهایفنیمهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
 • اشخاص حقوقی: تصویر روزنامه رسمی تأسیس و آخرینتغییرات شرکت، تصویر اساسنامه وتعهدنامه ثبتنام و اخذ کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ عضویت
 • اشخاص حقیقی: تصویر اجارهنامه یا سند مالکیت تجاری یا اداری که در آن فعالیت می نمایند.

100