يكصد و ششمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ 1400/05/23 به صورت مجازي برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

اعضاء به بررسي مطالب دوربين مداربسته كتاب پرداختند و در ادامه پيرامون كارگاه‌هاي آموزشي تبادل نظر نمودند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: فرهاد زواره‌اي، مهيار عليزاده، پدرام صباغيان پي رد، محمود شيخ كانلوي ميلان، سيد امير شهاب سليماني، شهروز بهمني و سعيد ياري