سي و دومين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پيشنهادات خود را پيرامون عناوين طرح احراز صلاحيت شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش بيان نمودند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان سيدمحمد ميرمعزي، مجيد كريمي، مهدي رزقي، محمدحسن حلاوي، اميرحسين هاشميان، محمدعلي بورچي، اميرحسين حريري نسب و مهران نوايي