ضرورت دارد : توسعه روابط سازماني اتحاديه

بيست و چهارمين جلسه كميسيون بازرگاني اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني در تاريخ 1400/01/24 در فضاي اسكايپ برگزار شد.

در اين جلسه پس از ارائه گزارشاتي در خصوص جلسه اتحاديه با پليس امنيت اقتصادي و موضوع مبارزه با قاچاق كالا، مباحثي در خصوص ضرورت استفاده از ظرفيت مجموع نهادهاي مرتبط با قاچاق مطرح و مقرر شد روابط سازماني اتحاديه با مراجع مربوط توسعه يابد. همچنين سرفصل هاي پيشنهادي كميسيون بازرگاني براي ايجاد روابط عمومي اتحاديه مورد تبادل نظر قرار گرفت و مصوب شد پيشنهادات كميسيون در استراتژي و برنامه اجرايي اتحاديه لحاظ گردد. در اين جلسه آقايان: مجيد كريمي؛ رياست كميسيون و مديرعامل شركت پارس ارتباط افزار، سيدمحمد ميرمعزي؛ نماينده هيات مديره در كميسيون و مديرعامل شركت ايمن تصوير ردكا، سيدمهدي ميرحسيني؛ مديرعامل شركت شبكه پردازان ريتون، عباس محتشمي؛ عضو هيأت مديره شركت ايمن تصوير ردكا،مهران نوايي؛ قائم مقام مدير عامل شركت مهندسي بازرگاني اهتمام رايانه، محمدحسن حلاوي؛ مديرعامل شركت پروشات در مركزي، بهروز جوانمردي مدير عامل شركت افروز سازان جوان ايرانيان و خانم شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه حضور داشتند.