يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 در دفتر اتحاديه برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– با توجه به الويت‌بندي موضوعات مختلف در كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت مقرر گرديد چنانچه هيات‌مديره محترم اتحاديه نسبت به موضوع خاصي نظر و پيشنهاد دارند موارد را به كميسيون ارجاع نمايند.

– اعضاء حاضر در جلسه نظرات و پيشنهادات خود را پيرامون حق‌الزحمه مشاور و ناظر پروژه بيان نمودند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: جناب آقايان فرهنگ رضائي سميع، روح‌اله حاكمي‌فر، عليرضا دادفر، رحمان عطاالهي، پدرام صباغيان پي رد و سعيد گودرزي