يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– مقرر گرديد با اعضايي كه حضور مستمر نداشته اند مكاتبه شود و در صورتي كه امكان حضور پيوسته و موثر ندارند، به حضور ايشان خاتمه داده شود.

– پيرامون روش هاي تعيين حق الزحمه خدمات مشاور، اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند و در ادامه مقرر گرديد آقاي گودرزي در جلسه آتي كميسيون، نسبت به ارائه گزارش تكميلي (خصوصا در مورد روش نفر ساعتي) اقدام فرمايند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان: رضايي سميع، حاكمي فر، دادفر، عطاالهي، عسكري، گودرزي، ميرحسيني نيري و هاشميان