يكصد و هشتادمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 به صورت مجازي برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– اعضاء به بررسي قرارداد پيشنهادي مشاوره پرداختند و تغييرات پيشنهادي مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا آقاي عطاالهي تغييرات را اعمال نموده و در جلسه بعدي ارائه نمايند.

– آقاي گودرزي در خصوص تبيين روش نفر ساعتي در تعيين حق‌الزحمه مشاوران مطالبي را ارائه نمودند كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت آقايان صموتي و صباغيان قبول زحمت نمودند تا در جلسه بعدي گزارش اوليه را ارئه نمايند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: سيد عباس هاشميان، فرهنگ رضائي سميع، روح اله حاكمي فر، عليرضا دادفر، رحمان عطاالهي، حسين عسكري، پدرام صباغيان پي‌رد، علي صموتي و سعيد گودرزي