يكصد و هشتاد و يكمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/05/18 به صورت مجازي برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– آقاي صموتي نسبت به ارائه طرح خود در خصوص تعيين حق‌الزحمه خدمات مشاوره و نظارت به روش نفر ساعتي اقدام نمودند. با توجه به بحث‌هاي مطرح شده در اين مورد دو روش، واگذاري قيمت به خود شركت‌ها و پيشنهاد بر اساس مبلغ اعلامي شركت‌هاي حاضر در كميسيون بعنوان حداقل و حداكثر، راي گيري به عمل آمد و روش دوم مورد پذيرش قرار گرفت. لذا، مقرر شد آقاي عسكري نسبت به تهيه ليست انواع پروژه‌هاي متصور اقدام نموده و اعضاء پيشنهاد خود را براي مبلغ هر ساعت كار پيشنهاد نمايند.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: سيد عباس هاشميان، فرهنگ رضائي سميع، روح اله حاكمي فر، عليرضا دادفر، حسين عسكري، پدرام صباغيان پي‌رد، علي صموتي، سعيد گودرزي و اسماعيل اكبري ليواري