مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در تاریخ 10 بهمن ماه 1401 به منظور انتخابات هیات مدیره برگزار گردید.

نتایج آرای کسب شده برای هیات مدیره دوره پنجم به ترتیب تعداد آرا اخذ شده به شرح ذیل می باشد.

اعضاء اصلی آقایان:
علی مسعودی
فرهاد زواره ای
سید محمد میر معزی
سید عباس هاشمیان
حسن روشن روان
مجید مظفری
سید محمود سیادت موسوی

اعضای علی البدل آقایان:
مرتضی امینی
مهدی هفتانی‌