مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ برگزار گرديد. در ابتداي جلسه پس از تلاوت قرآن، ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان گرامي، هيئت رئيسه جلسه انتخاب شدند. پس از استماع گزارش عملكرد هيات مديره و امور اجرايي انجام گرفته، برنامه هاي سال آتي ارائه گرديد. در ادامه گزارش خزانه دار و بازرس قانوني اتحاديه قرائت گرديد و پس از بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال منتهي به ۹۸/۱۲/۲۹ و ۹۹/۱۲/۳۰ ، روزنامه فناوران بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي مربوطه تعيين گرديد. همچنين مبلغ حق عضويت در سال ۱۴۰۰ تعيين و تصويب شد. در ادامه پس از آنكه كانديداها به معرفي خود، اهداف و برنامه هايشان پرداختند، جمع آوري برگه هاي راي انجام شد و جناب آقاي فرهنگ رضائي سميع و جناب آقاي سيد حامد نورحسيني بعنوان عضو اصلي هيات مديره و جناب آقاي مهدي ابراهيميان و جناب آقاي عبدالعزيز درويشي جزي بعنوان عضو علي البدل هيات مديره انتخاب شدند. سپس، انتخابات بازرس انجام گرفت و جناب آقاي محمدسهيل مظاهري بعنوان بازرس اصلي و جناب آقاي مجيد مظفري بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند.