يكصد و هفتمین جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ 1400/06/13 به صورت مجازي برگزار گرديد. خلاصه مذاكرات: اعضاء فایل ویرایش شده دوربین مدار بسته کتاب رابررسی نمودند. اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان: مهيار عليزاده،ولی اله کرکی،محمود شیخ کانلوی میلان ،سید امیر شهاب سلیمانی و سعید یاری