نوزدهمین جلسه کمیسیون بازرگانی (توزیع) اتحادیه سراسری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بصورت آنلاین برگزار گردید و اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون ضوابط سازمان بیان نمودند.