سي و يكمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) در روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

1-مقرر گرديد ضمن اطلاع رساني موضوع تدوين طرح احراز صلاحيت خدمات پس از فروش به اعضاي اتحاديه فراخواني جهت دريافت پيشنهادات اعضاء انتشار يابد.

2-مقرر گرديد كه جناب آقاي رزقي ضمن دريافت پيشنهادات نسبت به جمع بندي پيشنهادات و ارائه به اعضاء كميسيون در جلسه آتي اقدام نمايند.