هجدهمین جلسه کمیسیون بازرگانی (توزیع) در روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون به صورت آنلاین برگزار گردید و جناب آقای مجید کریمی با اکثریت آراء بعنوان رئیس و جناب آقای مهدی رزقی بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب شدند.
در ادامه پیرامون گزارشات کارگروه ضوابط سازمان تبادل نظر صورت پذیرفت.