بيست و هشتمين جلسه كميسيون توليد تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ 1400/04/06 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

1- صحبت مبسوط در خصوص شاخص هاي شرايط احراز توليدكنندگان از طرف حضار مطرح شد و مقرر گرديد جهت خروجي اين جلسه با توجه به اشتراك گذاري اطلاعات شناسايي عمق توليد شركت هاي توليدكننده در اتحاديه (خروجي جلسات سال گذشته كميسيون توليد) و نمونه‌اي از انجمن ديگر، تلفيق اين دو را به عنوان شاخص هاي اوليه در گروه به اشتراك گذاشته تا كليه اعضا در خصوص شاخص هاي مربوطه بررسي نموده و در جلسه آينده بحث و تبادل نظر نهايي انجام و نتيجه مطلوب به عنوان خروجي مقبول حاصل گردد.

2- در خصوص نمونه قرارداد NDA مقرر شد فايل نمونه ارسالي در گروه كميسيون توسط اعضاي محترم بررسي شود و در جلسه آينده در خصوص مفاد آن صحبت و تبادل نظر نموده و به عنوان دومين خروجي بعد از آيتم شاخص هاي احراز را در جلسه آينده داشته باشيم. 3- با توجه به نياز مشاركت حداكثري جهت استفاده از تجارب توليدكنندگان و همچنين همفكري و پيشبرد اهداف كوتاه مدت و بلندمدت كميسيون و در نهايت اتحاديه سراسري، درخواست گرديد اطلاع رساني مجدد به منظور جذب اعضا جهت مشاركت در جلسات آتي كميسيون توسط دبيرخانه صورت پذيرد.

۴- با توجه به اذعان آقاي ذاكري در خصوص آماده شدن پيش نويس IPI از طرف وزارت صمت، مقرر شد در صورت دسترسي اعضا به پيش‌نويس مذكور، آن را در گروه به اشتراك گذارند.