یکصد و شصت و ششمین جلسه کمیسیون مشاوره، طراحی و نظارت اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 بصورت آنلاین برگزار گردید و پیرامون لیست الویت بندی و نحوه تعامل با سازمان ها و دوائر مرتبط اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.