يكصد و هفتاد و ششمين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 در دفتر اتحاديه برگزار گرديد. جلسه در ساعت 8 صبح بصورت حضوري با حضور شش نفر از اعضا در خصوص ادامه بررسي شرح خدمات مشاوره حفاظت الكترونيك شروع و پس از استماع نظرات، اصلاحات و تغييرات لازم در پيش نويس شرح خدمات انجام و بررسي آن اتمام رسيد و مقرر شد آقايان رضايي سميع و دادفر نسبت به بازنويسي و يكنواخت سازي ادبيات و نحوه نگارش شرح خدمات اقدام نمايند تا درجلسه بعدي به تصويب كميسيون برسد. همچنين حضار در مورد موضوعات جلسات بعدي كه عبارت است از بروز رساني نمونه قرارداد مشاوره، طراحي و نظارت و جدول حق الزحمه مشاوران است به اظهار نظر پرداختند. جناب آقاي مهندس رضايي سميع نيز ماموريت هئيت مديره محترم در مورد رتبه بندي مشاوران را مطرح نمودند كه بحث هاي اوليه در مورد چگونگي اجراي اين امر توسط حضار ارائه شد. با توجه به پيشرفت موثر و قابل توجه امور در اين جلسه، اعضا تصويب نمودند كه فعلا جلسات بصورت حضوري برگزار شود و در آينده با توجه به شرايط ماه هاي بعد نسبت به نحوه برگزاري كميسيون (حضوري يا مجازي) تصميم گيري مجدد بعمل آيد. جلسه در ساعت ۱۰ صبح به پايان رسيد.