یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون مشاوره، طراحی و نظارت اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 به صورت آنلاین برگزار گردید.

خلاصه مذاکرات:

– قرارداد خدمات مشاوره و طراحی که در دوره های قبلی کمیسیون تدوین شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و حاضرین نظرات خود را ارائه نمودند.

– مقرر شد موضوع رتبه بندي در جلسه آتي با حضور آقای رضائي سمیع وارد بحث و تبادل نظر گردد.

– مقرر شد آقای عطاالهی نظرات ارائه شده را در پیش نویس مربوطه منعکس نموده تا در جلسه بعد مورد تصویب قرار گیرد.                                                                                   

اسامی مشارکت کنندگان در جلسه:

آقایان: هاشمیان، حاکمی فر، دادفر، عطاالهی، عسکری، صباغیان و میرحسینی نیری