سيصد و هفتاد و يكمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 به صورت آنلاين برگزار گرديد.

خلاصه مذاكرات:

– آقاي رضائي سميع موضوع تشكيل كميته عضويت را مطرح نمودند و اهداف آن تبيين گرديد. اعضاي هيأت‌مديره ضمن موافقت كلي با موضوع، از ايشان خواستند تا فرم اجرايي آن را آماده و جهت تصويب به هيأت‌مديره ارائه نمايند.

– در خصوص فراخوان اتاق تهران درباره حمايت از طرح‌هاي پژوهشي نيز با توجه به موافقت كلي اعضاي هيأت‌مديره، مقرر گرديد موارد پيشنهادي آقاي نورحسيني (يا ساير دوستان) در نامه‌اي به اتاق ارسال گردد.

اسامي مشاركت كنندگان در جلسه:

آقايان: فرهاد زواره اي، سيد محمد ميرمعزي، سيد عباس هاشميان، علي مسعودي، فرهنگ رضائي سميع، سيد حامد نورحسيني